Trong tình yêu, kẻ bắt cá hai tay không có quyền lựa chọn