gà rán Hàn Quốc giòn rụm 1

gà rán Hàn Quốc giòn rụm 2

gà rán Hàn Quốc giòn rụm 3

gà rán Hàn Quốc giòn rụm 4

gà rán Hàn Quốc giòn rụm 5

gà rán Hàn Quốc giòn rụm 6

Bài: Lê Phương/ Disign ảnh: Thành Luân