Đến chùa bà Thiên Hậu để biết thế nào là Phật ở trong tâm